Syllabi
Slechts een deel van de eindtermen van het examenprogramma wordt op het Centraal Examen (CE) geëxamineerd. Om goed te weten wat er op het CE van de kandidaten wordt verwacht, worden de globale eindtermen die op het CE geëxamineerd worden, gespecificeerd in een syllabus. Dit gebeurt onder de verantwoordelijkheid van het College voor Toetsen en Examens (CvTE), dat hiertoe voor elk vak een syllabuscommissie heeft ingesteld. De syllabi worden door de CvTE gepubliceerd.
De syllabuscommissies voor de vakken biologie, scheikunde, natuurkunde en wiskunde hebben in de afgelopen jaren werkversies voor de pilotscholen geschreven. Vervolgens hebben deze commissies op basis van de bijgestelde examenprogramma's syllabi opgesteld die bij landelijke invoering voor alle scholen zijn gaan gelden. Hieronder treft u de verschillende versies van de syllabi aan:

Syllabi Pilot Concept Definitief
Biologie havo

Biologie vwo

Natuurkunde havo

Natuurkunde vwo

Scheikunde havo

Scheikunde vwo

Wiskunde (pilot) Wi A Wi B Wi C
- Voorbeeldexamenopgaven havo

- Werkversie conceptsyllabus havo

- Werkversie conceptsyllabus vwo

Wiskunde A havo

Wiskunde A vwo

Wiskunde B havo

Wiskunde B vwo

Wiskunde C vwo

Verschildocument wiskunde

Voor de volledigheid:  NLT kent geen Centraal Examen en derhalve ook geen syllabus.