Brochure Op weg naar de invoering
In de week van 15 juni 2012 ontvingen alle scholen de brochure over de vernieuwing van de examenprogramma's bètavakken havo/vwo. U kunt hem ook hier downloaden.
De brochure geeft informatie over wat de school moet, mag en kan bij de invoering van de nieuwe programma's. Zij geeft ook een aantal suggesties ter voorbereiding op de invoering van de nieuwe programma's. Zo is een aantal vragen geformuleerd, die u en uw team kunnen helpen bij het inventariseren van mogelijk noodzakelijke acties op uw school. De brochure en de website www.betanova.nl kunnen helpen bij de beantwoording van deze vragen.
De brochure geeft ook informatie over de achtergronden van de nieuwe examenprogramma’s, de ervaringen uit de pilotperiode en de mogelijkheden voor professionalisering door de regionale steunpunten.